หลักสูตร การประยุกต์ใช้ Google G-suite ในการทำงาน อบรมวันที่ 18 มกราคม 2562
ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 4 อาคารสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ห้อง 20 เครื่อง)
        วิทยากร : นางสาวสุรนุช สัพโส