ช่วยเหลือ

อินเทอร์เน็ต

Wi-Fi ช้ามาก

ปัจจัยที่กระทบกับอัตราการส่งข้อมูลของ Wi-Fi มีอยู่จำนวนมาก การแก้ไขจึงจำเป็นต้องรู้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องหลายอย่าง ถ้าสามารถให้ข้อมูลได้ ส่งข้อความไว้ที่ Computer Center’s Facebook Page ระบุ วัน เวลา สถานที่ ชื่อ access point ที่เชื่อม เว็บไซต์ หรือบริการที่ใช้แล้วช้า เป็นอย่างน้อยเพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถติดตามตรวจสอบและแก้ไขปัญหาได้เร็วขึ้น

Cloud

สร้างเว็บไซต์ไว้ใน มข. ได้ไหม ?

หน่วยงานภายใน (คณะ ศูนย์ สถาบัน สำนัก โครงการ) สามารถขอใช้บริการ web hosting ของสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศได้ ส่วนบุคลากรและนักศึกษาสามารถใช้ Google Sites หรือ Blogger เพื่อสร้างเว็บไซต์ส่วนตัว

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มีที่สำรองข้อมูลไหม ?

มีทางเลือกสองทาง

  1. ใช้ Google Drive ข้อมูลจะสำรองที่ Google Cloud ที่มีความน่าเชื่อถือสูงมาก และสามารถใช้งานพื้นที่เก็บได้ไม่จำกัด
  2. ใช้ KKU Storage. บริการสำหรับบุคลากรเท่านั้น ทำงานได้เหมือน Dropbox แต่เก็บรักษาข้อมูลภายใน มข. มีพื้นที่เก็บข้อมูล 20 GB ต่อคน

KKU Account

เปลี่ยนรหัสผ่าน

เข้าหน้าเว็บเปลี่ยนรหัสผ่าน https://password.kku.ac.th/

ลืมรหัสผ่าน

ติดต่อเจ้าหน้าที่สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศด้วยตนเองที่ Help Desk ในวันและเวลาทำการเท่านั้น โดยนำบัตรประจำตัวที่ออกโดยมหาวิทยาลัย หรือบัตรประจำตัวประชาชนมาเพื่อยืนยันความเป็นเจ้าของ

เข้าเมลไม่ได้

ปัญหาอาจจะเกิดจาก Google ระงับการใช้งาน mail account อัตโนมัติเนื่องจากตรวจพบกิจกรรมที่ผิดปกติ สาเหตุมักจะมาจากคอมพิวเตอร์ติดไวรัสและใช้ช่องทางเมลในการส่งเมลไม่พึงประสงค์ออกไปรบกวนผู้ใช้ที่อื่นๆ เป็นจำนวนมาก ให้ดำเนินการดังนี้

  1. เปลี่ยนรหัสผ่านที่  https://password.kku.ac.th/
  2. ใช้โปรแกรม Anti Virus ตรวจหาและทำลายไวรัสในเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานอยู่
  3. ติดต่อ Help Desk ที่สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเปิดการใช้งาน mail account อีกครั้ง

อื่นๆ