บริการ

ศูนย์คอมพิวเตอร์มีบริการด้านสารสนเทศอื่นๆ อีกหลายระบบ อาทิ

บุคลากร/คณะ/หน่วยงานที่ต้องการใช้ระบบข้างต้น ติดต่อศูนย์คอมพิวเตอร์ ได้ในเวลาราชการ