การตัดต่อวิดีโอด้วยโปรแกรม Adobe Premiere

       อบรมวันที่ 9 – 10 พฤษภาคม 2558 เวลา 9.00 – 16.10 น.
       ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 4 อาคารศูนย์คอมพิวเตอร์ มข.
       วิทยากร : นายพุธทอง กาบบัวลอย