การบริหารจัดการระบบปฏิบัติการ Linux (Linux Administration)

อบรมวันที่ 9 – 11 มีนาคม 2559 เวลา 9.00 – 16.00 น.
        ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 4 อาคารสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
        วิทยากร : นางสาวสุรนุช สัพโส, นายวณัช พาดี