การบริหารจัดการระบบปฏิบัติการ Linux (Linux Administration)

อบรมวันที่ 9 – 11 มีนาคม 2559 เวลา 9.00 – 16.00 น.
ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 4 อาคารสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 วิทยากร : นางสาวสุรนุช สัพโส, นายวณัช พาดี