การพัฒนาซอฟต์แวร์ด้วยภาษา PHP ในการเชื่อมต่อกับ KKU Single-Sign-On (สำหรับนักพัฒนาภายในมหาวิทยาลัยขอนแก่น)

อบรมวันที่ 1 มีนาคม 2559 เวลา 9.00 – 17.00 น. ณ ห้อง VCS 2 ชั้น 4 อาคารสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยากร : นายสุชาติ จุลรัตน์, นายชาญณรงค์ จันทร์พานิชย์