การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชั่นดวย Yii framework ขั้นสูง

        อบรมวันที่ 25 – 26 มีนาคม 2560 เวลา 9.00 – 16.00 น.
        ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 4 อาคารสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
        วิทยากร : นายชาญณรงค์ จันทร์พานิชย์, นายสุชาติ จุลรัตน์