การสร้างสื่อการเรียนการสอน

อบรมวันที่ 25 – 27 เมษายน 2559 เวลา 9.00 – 16.00 น.
ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 4 อาคารสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วิทยากร : นายพุธทอง กาบบัวลอย