การสร้างสื่อวิดีทัศน์แนะนำหน่วยงาน

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดอบรมหลักสูตร การสร้างสื่อวิดีทัศน์แนะนำหน่วยงาน

ในวันที่ 5 – 7 สิงหาคม 2562 เวลา 9.00 – 16.00 น. ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 4

อาคารสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ห้อง 20 เครื่อง) วิทยากร : นายพุธทอง กาบบัวลอย