การสร้างเทคนิคพิเศษให้วิดีโอด้วย Adobe After Effect

       อบรมวันที่ 6 – 7 มิถุนายน 2559 เวลา 9.00 – 16.00 น.
       ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 4 อาคารสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
       วิทยากร : นายพุธทอง กาบบัวลอย