การสร้างแบบสอบถามและข้อสอบออนไลน์โดยใช้ Google Apps (รุ่นที่ 1)

อบรมวันที่ 13 มิถุนายน 2559 เวลา 9.00 – 16.00 น.   ห้องฝึกอบรม ชั้น 4 อาคารสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยากร : นางสาวพัชราภรณ์ จิรานุวัฒนวงษ์