การเฝ้าระวังระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Network Monitoring)

         อบรมวันที่ 17 – 18 มิถุนายน 2562 เวลา 9.00 – 16.00 น.
         ณ ห้องฝึกอบรม (ห้อง 1) ชั้น 4 อาคารสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
         วิทยากร : นางสาวสุรนุช สัพโส