การเฝ้าระวังระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Network and System Monitoring)

        อบรมวันที่ 13 – 15 มีนาคม 2560 เวลา 9.00 – 16.00 น.
        ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 4 อาคารสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มข.
        วิทยากร : นางสาวสุรนุช สัพโส