ภาพผู้เข้าอบรมหลักสูตรการสร้างแบบสอบถามและข้อสอบออนไลน์โดยใช้ Google Apps

 อบรมวันที่ 8 มิถุนายน 2561 เวลา 9.00 – 16.00 น.
         ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 4 อาคารสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
         วิทยากร : นางสาวพัชราภรณ์ จิรานุวัฒนวงษ์