ภาพผู้เข้าอบรมหลักสูตร Advanced Excel

          อบรมวันที่ 25 – 26 มิถุนายน 2561 เวลา 9.00 – 16.00 น.
          ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 4 อาคารสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
          วิทยากร : นางสาวสมฤทัย ปั้นพานิช, นายคมสันต์ คำศิลา