ภาพผู้เข้าอบรมหลักสูตรการบริหารจัดการ Web server

อบรมวันที่ 15 – 16 มีนาคม 2561 เวลา 9.00 – 16.00 น.
         ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 4 อาคารสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มข.
         วิทยากร : นางสาวสุรนุช สัพโส