สร้างสื่อประชาสัมพันธ์แบบ Motion Graphic ด้วย Adobe After Effect

รูปผู้เข้าอบรมหลักสูตร สร้างสื่อประชาสัมพันธ์แบบ Motion Graphic ด้วย Adobe After Effect (อบรมวันที่ 23 – 25 ก.ค. 61)