สร้างเทคนิคพิเศษให้วิดีโอด้วย Adobe After Effect

ในวันที่ 1 – 2 ก.ค. 62 เวลา 9.00 – 16.00 น. ณ ห้องฝึกอบรม (ห้อง 1) ชั้น 4

อาคารสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วิทยากร : นายพุธทอง กาบบัวลอย