หลักสูตรการบริหารจัดการระบบปฏิบัติการ Linux (Linux Administration)

          อบรมวันที่ 29 – 31 พฤษภาคม 2560 เวลา 9.00 – 16.00 น.
         ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 4 อาคารสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มข.
         วิทยากร : นางสาวสุรนุช สัพโส