หลักสูตรการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชั่นด้วย Yii framework ขั้นสูง

          อบรมวันที่ 26 – 27 มีนาคม 2561 เวลา 9.00 – 16.00 น.
          ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 4 อาคารสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มข.
          วิทยากร : นายชาญณรงค์ จันทร์พานิชย์