หลักสูตรการสร้างสื่อวิดิทัศน์แนะนำหน่วยงาน

อบรมวันที่ 5 – 7 มีนาคม 2561 เวลา 9.00 – 16.00 น.
ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 4 อาคารสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มข.
วิทยากร : นายพุธทอง กาบบัวลอย