หลักสูตรการออกแบบและตั้งค่าระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายในองค์กร

การออกแบบและตั้งค่าระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตภายในองค์กร
         อบรมวันที่ 19 – 20 มิถุนายน 2561 เวลา 9.00 – 16.00 น.
         ณ ห้อง VCS2 ชั้น 4 อาคารสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
         วิทยากร : นายวณัช พาดี, นายชัชวาล อินทร์พามา