หลักสูตรการใช้โปรแกรม Adobe Photoshop สร้างสื่อกราฟิก

หลักสูตร การใช้โปรแกรม Adobe Photoshop สร้างสื่อกราฟิก
        อบรมวันที่ 4 – 6 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 9.00 – 16.00 น.
        ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 4 อาคารสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ห้อง 20 เครื่อง)
        วิทยากร : นายพุธทอง กาบบัวลอย