หลักสูตรสร้างสื่อประชาสัมพันธ์แบบ Info Graphic ด้วย Adobe Illustrator

อบรมวันที่ 7 – 9 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 9.00 – 16.00 น.
          ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 4 อาคารสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
          วิทยากร : นายพุธทอง กาบบัวลอย