หลักสูตร Basic Hacking and Prevention

หลักสูตร Basic Hacking and Prevention
        อบรมวันที่ 19 – 20 พฤศจิกายน 2559 เวลา 9.00 – 16.00 น.
        ณ ห้อง VCS2 ชั้น 4 อาคารสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
        วิทยากร : นายวณัช พาดี