หลักสูตร การจัดการระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตด้วย RouterOS 

         อบรมวันที่ 20 – 21 มิถุนายน 2562 เวลา 9.00 – 12.00 น.
        ณ ห้องฝึกอบรม (ห้อง 1) ช้้น 4 อาคารสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
        วิทยากร : นายวณัช พาดี