หลักสูตร การจัดการ Theme และ Security ให้กับ WordPress

อบรมวันที่ 22 – 23 ก.พ. 2561 เวลา 9.00 – 16.00 น.
ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 4 อาคารสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มข.
วิทยากร : นายจักกฤษณ์ ตาฬวัฒน์, นางสาวสุรนุช สัพโส