หลักสูตร การตัดต่อสื่อวิดีโอด้วยโปรแกรม Adobe Premiere

สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มข. จัดฝึกอบรม หลักสูตร การตัดต่อสื่อวิดีโอด้วยโปรแกรม Adobe Premiere

วันที่ 10 – 11 มิถุนายน 2562 เวลา 9.00 – 16.00 น.

ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 4 อาคารสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ห้อง 20 เครื่อง)

วิทยากร : นายพุธทอง กาบบัวลอย