หลักสูตร การทำเว็บไซต์ (สำหรับนักเรียนโครงการ วมว.-มข.)

       อบรมวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 13.00 – 14.40 น.
       ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 5 ตึกสารสนเทศ มข. (ห้อง 100 เครื่อง)
       ผู้เข้ารับการอบรม : เป็นนักเรียน รร.สาธิต ชั้น ม4 และ ม5 จำนวน 90 คน
       วิทยากร : นางสาวพัชราภรณ์ จิรานุวัฒนวงษ์, นางสาวสุภัคสินี ชินกร