หลักสูตร การทำเหมืองข้อมูลด้วยซอฟแวร์ WEKA ขั้นพื้นฐาน (Basic Data mining with WEKA)

อบรมวันที่ 20 – 22 มิถุนายน 2559 เวลา 9.00 – 16.00 น.
        ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 4 อาคารสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
        วิทยากร : ดร.วาทินี ถาวรธรรม, นายประพันธ์ ธีระสาร