หลักสูตร การบริหารจัดการระบบปฏิบัติการ Linux เบื้องต้น

หลักสูตร การบริหารจัดการระบบปฏิบัติการ Linux เบื้องต้น
          อบรมวันที่ 11 – 12 มกราคม 2561 เวลา 9.00 – 16.00 น.
          ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 4 อาคารสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มข.
          วิทยากร : นางสาวสุรนุช สัพโส