หลักสูตร การบริหารจัดการระบบโทรศัพท์ Voice over IP

         อบรมวันที่ 14 – 16 ก.พ. 2561 เวลา 9.00 – 16.00 น.
         ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 4 อาคารสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มข.
         วิทยากร : นางสาวสุรนุช สัพโส