หลักสูตร การบริหารจัดการ Server ภายในองค์กรด้วย Proxmox VE

 
        อบรมวันที่ 23 – 24 พฤษภาคม 2562 เวลา 9.00 – 16.00 น.
        ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 4 อาคารสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (ห้อง 20 เครื่อง)
        วิทยากร : นายวณัช พาดี