หลักสูตร การประยุกต์ใช้ Google G-Suite ในการทำงาน

อบรมวันที่ 19 มกราคม 2561 เวลา 9.00 – 16.00 น.
          ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 4 อาคารสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มข.
          วิทยากร : นางสาวสุรนุช สัพโส