หลักสูตร การพัฒนาระบบคลังข้อมูลด้วย SQL Server  (รุ่นที่ 2)

        อบรมวันที่ 8 – 10 มิถุนายน 2559 เวลา 9.00 – 16.00 น.
        ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 4 อาคารสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
        วิทยากร : ดร.วาทินี ถาวรธรรม, นายประพันธ์ ธีระสาร, นายฉัตรชัย สุดโต