หลักสูตรการพัฒนาระบบคลังข้อมูลด้วย SQL Server (รุ่นที่ 2)

อบรมวันที่ 8 – 10 มิถุนายน 2559 เวลา 9.00 – 16.00 น.
ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 4 อาคารสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วิทยากร : ดร.วาทินี ถาวรธรรม, นายประพันธ์ ธีระสาร, นายฉัตรชัย สุดโต