หลักสูตร การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชั่นด้วย Yii framework ขั้นพื้นฐาน

         อบรมวันที่ 19 – 20 มีนาคม 2561 เวลา 9.00 – 16.00 น.
         ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 4 อาคารสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มข.
         วิทยากร : นายชาญณรงค์ จันทร์พานิชย์, นายสุชาติ จุลรัตน์