หลักสูตร การพัฒนาเว็บไซต์ด้วย ASP.NET Core MVC with C#

         อบรมวันที่ 5 – 6 สิงหาคม 2560 เวลา 9.00 – 16.00 น.
         ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 4 อาคารสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มข.
 วิทยากร : นายสุชาติ จุลรัตน์