หลักสูตร การพัฒนาเว็บไซต์ด้วย ASP.NET MVC with C#

อบรมวันที่ 23 – 24 สิงหาคม 2559 เวลา 9.00 – 16.00 น.
ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 4 อาคารสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มข.
วิทยากร : นายสุชาติ จุลรัตน์, นายชาญณรงค์ จันทร์พานิชย์