หลักสูตร การพัฒนาแอปพลิเคชันทางธุรกิจขั้นสูง สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

หลักสูตร การพัฒนาแอปพลิเคชันทางธุรกิจขั้นสูง สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ประจำปีการศึกษา 2559
วันทีี่ 4 – 5 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 9.00 – 16.00 น.
ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ห้อง 19301
อาคารปฏิบัติการสหวิทยาการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จ.เลย
จำนวนคนเข้าอบรม 60 คน (เป็นนักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย)
วิทยากร : นางสาวพัชราภรณ์ จิรานุวัฒนวงษ์