หลักสูตร การพัฒนา RESTFul Webservice with Node.js

 อบรมวันที่ 14 – 15 มิถุนายน 2561 เวลา 9.00 – 16.00 น.

        ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 4 อาคารสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
        วิทยากร : นายสุชาติ จุลรัตน์, นายชาญณรงค์ จันทร์พานิชย์