หลักสูตรการสร้างเว็บไซต์โดยไม่ต้องเขียนโปรแกรมด้วย Google Sites

อบรมวันที่ 7 มิถุนายน 2561 เวลา 9.00 – 16.00 น.
ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 4 อาคารสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
วิทยากร : นางสาวพัชราภรณ์ จิรานุวัฒนวงษ์