หลักสูตร การสร้างแบบสอบถามและข้อสอบออนไลน์โดยใช้ Google Apps (รุ่นที่ 1)

          หลักสูตร การสร้างแบบสอบถามและข้อสอบออนไลน์โดยใช้ Google Apps (รุ่นที่ 1)
           อบรมวันที่ 2 มิถุนายน 2560 เวลา 9.00 – 16.00 น.
           ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 4 อาคารสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มข.
           วิทยากร : นางสาวพัชราภรณ์ จิรานุวัฒนวงษ์