หลักสูตร การใช้งานโปรแกรม Microsoft Office

หลักสูตร การใช้งานโปรแกรม Microsoft Office
        (ประกอบด้วยโปรแกรม ms-word, ms-excel, ms-powerpoint)
        อบรมวันที่ 31 มีนาคม 2560 เวลา 9.00 – 16.00 น.​
ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 4 อาคารสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
        วิทยากร : นางสาวสมฤทัย ปั้นพานิช, นายคมสันต์ คำศิลา
        อบรมให้กับเจ้าหน้าที่คณะทันตแพทยศาสตร์ มข. จำนวน 40 คน