หลักสูตร การใช้งาน Microsoft Excel (รุ่นที่ 1)

อบรมวันที่ 4 เมษายน 2560 เวลา 9.00 – 16.00 น. 
        ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 4 อาคารสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มข.
        วิทยากร : นางสาวสมฤทัย ปั้นพานิช, นายคมสันต์ คำศิลา
        (อบรมให้กับพนักงานบริษัทขอนแก่นแหอวน จำนวน 30 คน)