หลักสูตร การใช้งาน Office 365

        อบรมวันที่ 13 มิถุนายน 2562 เวลา 9.00 – 16.00 น.
        ณ ห้องฝึกอบรม (ห้อง 1) ชั้น 4 อาคารสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มข. (ห้อง 20 เครื่อง)
        วิทยากร : นางสาวพัชราภรณ์ จิรานุวัฒนวงษ์