หลักสูตร การใช้โปรแกรม SPSS

         อบรมวันที่ 25 – 26 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 9.00 – 16.00 น.
         ณ ห้องคอมพิวเตอร์ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มข.
         ผู้เข้ารับการอบรม : นักศึกษาสาขาการเงิน ชั้นปีที่ 4 
 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี จำนวน 44 คน
         วิทยากร : นายสฤษดิ์ เรืองธรรม