หลักสูตร พื้นฐาน RouterOS และการประยุกต์ใช้ในองค์กร

อบรมวันที่ 17 – 18 ธันวาคม 2559 เวลา 9.00 – 16.00 น.
        ณ ห้อง VCS2 ชั้น 4 อาคารสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มข.
        วิทยากร : นายวณัช พาดี