หลักสูตร สร้างสื่อสิ่งพิมพ์อิเล็กทรอนิกส์และวารสารด้วย Adobe InDesign

       อบรมวันที่ 1 – 2 กุมภาพันธ์ 2559 เวลา 9.00 – 16.00 น.
       ณ ห้องฝึกอบรม ชั้น 4 อาคารสำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
       วิทยากร : นายพุธทอง กาบบัวลอย